Društvo Bibliotekara Federacije Bosne i Hercegovine održalo je sastanke Upravnog, Stručnog i Inicijalnog odbora kojima su prisustvovali i osnivači udruženja. Pored obaveza i djelatnosti Društva koje su propisane Statutom donesen je poseban akt sa prioritetima u rješavanju problema sa kojima se susreće bibliotečka djelatnost u FBiH. Za mandatni period koji je u toku, predsjednica Društva Nadina Grebović-Lendo je predložila prioritete na kojima će se raditi i koje je usvojio Upravni i Stručni odbor.

Prioriteti su:

– Hitna analiza stanja infrastrukture po tipovima biblioteka u Federaciji BiH

– Uspostavljanje kontakta sa matičnim odjeljenjima javnih biblioteka i aktivima školskih biblioteka

– Rad na angažiranju pravnika koji će zajedno sa komisijom Društva zajednički raditi na briefing analizi zakona o bibliotečkoj djelatnosti i mogućnostima usklađivanja sa aktuelnom situacijom u FBiH što podrazumijeva zaštitu bibliotečke struke, promoviranje bibliotečke djelatnosti i usluga za korisnike

– Izrada registra aktuelnih zakona, pravilnika i drugih pravnih akata na osnovu kojih djeluju biblioteke na prostoru Federacije BiH

– Uspostavljanje saradnje sa domaćim i regionalnim udruženjima istog i sličnog tipa

Kada je u pitanju bibliotečka legislativa u FBiH valja imati na umu da je riječ o izuzetno kompliciranoj tematici koja podrazumijeva angažman ljudi iz različitih struka kako bi došlo do podnošenja inicijative za izmjenu i dopunu novog zakona o bibliotečkoj djelatnosti usklađenog sa potrebama 21. stoljeća. Ako uzmemo u obzir da je posljednja izmjena Zakona o bibliotečkoj djelatnosti donesena 1995. godine, a da se od 1995. do 2015. promijenilo mnogo toga u bibliotekarstvu, od pojave povećanog broja kvalifikovanog kadra sa akademskim stepenom bibliotekastva do pojave savremenih tehnologija i njihove intezivne primjene u bibliotekarstvu u svijetu, novi zakon o bibliotečkoj djelatnosti će morati uzeti u obzir i ove promjene.

Koristimo priliku da još jednom ohrabrimo bibliotekare koji rade u bibliotekama u FBiH da se pridruže radu Društva.

Advertisements